Daily Aarti Mantra’s

AARTI MANTRA

Karpur Gaurang, Karuna Astharam, Sansar Sarum, Bhuj Gendra Haaram, Sada Vasantam, Hriday Arvinde,
Bhawan Bhawani, Sahitam Namami.
Om Patra Madhya Stitumtoyam Brahamituyom Shree Ambiko Pari, Anglagna Manushyanam, Sarva
Papam Viapho Hati

om | yajñena yyuyajñamayajanta devāstāni dharmāṇi prathamānyāsan | te ha nākam mahimānaḥ

sacanta yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ | om rājādhirājāya prasahyasāhine namovayam vaiśravaṇāya
kurmahe | sa me kāmānkāmakāmāya mahyam kāmeśvaro vaiśravaṇo dadātu | kuberāya vaiśravaṇāya
mahārājāya namaḥ | om svasti sāmrājyam bhaujyam svārājyam vairājyam pārameṣṭhyam rājyam
māhārājyamādhipatyamayam samantaparyāyī syātsārvabhaumaḥ sārvāyuṣa āntādāparārdhātpṛthivyai
samudraparyantāyā ekarāḷiti | tadapyeṣa śloko ‘bhigīto | marutaḥ pariveṣṭāro maruttasyāvasan gṛhe |
āvikśitasya kāmaprerviśve devāḥ sabhāsada iti |

Om Ekadantaya Viddhamahe, Vakratundaya Dhimahi, Tanno Danti Prachodayat॥

Om Narayanaya Vidhmahe Vasudevaya Dheemahe Thanno Vishnu Prachodayath.

Om Maha Lakshmicha Vidhmahe Vishnu Pathniyaicha DheemaheThanno Lakshmi Prachodayath.

Om Anjaneyaya Vidmahe Vayuputraya Dhimahi।
Tanno Hanumat Prachodayat॥

Om Dasharathaye Vidmahe Sitavallabhaya Dhimahi, Tanno Rama Prachodayat॥

Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi
Tanno Rudrah Prachodayat॥

Om Kathyayanaya Vidhmahe Kanya Kumaricha Dheemahe Thanno Durgaya Prachodayath.

Gajānanaṁ bhūtagaṇādisevitaṁ kapitthajambūphalacārubhakṣanam|
Umāsutaṁ śokavināśakārakaṁ namāmi vighneśvarapādapaṅkajam||

vandé shambhum umā-patim sura-gurum vandé jagat-kāraṇam
vandé pannaga-bhūṣhaṇam mṛiga-dharam vandé pashūnām patim |
vandé sūrya-shashāṅka-vahni-nayanam vandé mukunda-priyam
vandé bhakta-janāshrayam cha varadam vandé shivam shaṅkaram ||

Raam Raameti Raameti,Rame Raame Manorame |
Sahasra-naama Taththulyam, Raama-naama Varaanane|

Om Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Garud Dhwaja, Mangalam Pundarikaaksha Mangalam Tano
Harih.

Sarva Mangala Maangalye
Shiveysarvaarth Saadhikey,
Sharnaye Trayambakey
Gauri Naaraayani Namostutey,

Twameva mata, cha pita twameva
Twameva bhandu chaa sukha twameva
Twameva vidya dravinam twameva
Twameva sarvam mama deva deva

Karcharankritam Vaa Kaayjam Karmjam Vaa Shravannayanjam Vaa Maansam Vaa Paradham | Vihitam
Vihitam Vaa Sarv Metat Kshamasva Jay Jay Karunaabdhe Shree Mahadev Shambho ||

Yadakṣaraṁ padaṁ bhraṣṭaṁ mātrāhīnaṁ ca yadbhavet|

Tatsarvaṁ kṣamyatāṁ deva prasīda parameśvara|

1-om gagnan bhagvan ke jai.2-om amba ma ke jai.3-om laxminarayan bhagavan ke jai.4-om ieast dev
bhagavan ke jai.5-dharm ke jai ho.6-adharm ka nas ho.7-parenue mai sadhavana ho.8- vishu ka kalyan
ho.9-goa mata ke jai ho.10-ganga mata ke jai ho.11-saipatiramcandra ke jai ho.12-payansut hanuman ke
jai ho.13-bindrabanbiharelal ke jai ho.14sankar bhagavan ke jai ho.15-om namaha parvatipataya har har
har mahadev. 16-jai kara a sareyeala da.

Sarve Bhavantu Sukhina,
Sarve Santu Niramaya,
Sarve Bhadrani Pashayantu,
Maa Kashchid-Dukhabhavbhaveta

Om Purnamadah Purnamidam
Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya
Purnamevavashishate

Om Shanti, Shanti, Shanti

आरती मंत्र

कर्रपू गौरंकरुणावतारं
संसारसारंभजु गेन्द्रहारम ्।सदा वसन्द्तंहृदयारववन्द्दे
भवंभवानीसहहतंनमामम ॥

ॐयज्ञेन यज्ञमयजन्द्त देवास्तानन धमाूणण प्रथमान्द्यासन्| तेह नाकं महहमानः सचन्द्त यत्र र्वप ेसाधयाः सन्न्द्त देवाः
| ॐ राजाधधराजाय प्रसह्यसाहहनेनमो वयंवैश्रवणाय कुमहू े| स मेकामान्द्कामकामाय मह्यम ्कामेश्वरो वैश्रवणो
ददातु| कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः | ॐ स्वन्स्त| साम्राज्यंभौज्यंस्वाराज्यंवैराज्यंर्ारमेष्ठ्यंराज्यं
माहाराज्यमाधधर्त्यमयंसमंतर्याूयी स्यात्सावूभौमः सावायू षु आंतादार्राधाूत्र्धृथव्यैसमरुर्यतं ाया एकरामिनत |
तदप्येषः श्लोको ऽमभगीतो | मरुतः र्ररवेष्ठटारो मरुत्तस्यावसन्गहृे| आववक्षितस्य कामप्रेववूश्वेदेवाः सभासद इनत |
ॐ एकदन्द्ताय बबद्महॆवक़तण्ुडाय धीमहह तन्द्नॊ दन्द्तॆप्रचॊदयात्॥

ॐ एकदन्द्ताय ववद्धमहे, वक्रतण्ुडाय धीमहह,
तन्द्नो दन्न्द्त प्रचोदयात॥्

ॐनारायणाय ववद्महे। वासदुेवाय धीमहह ।
तन्द्नो ववष्ठणुः प्रचोदयात्॥

ॐ महालक्ष्मी च ववद्महे। ववष्ठणुर्त्नी च धीमहह ।तन्द्नो लक्ष्ह्मीः प्रचोदयात्॥

ॐ आञ्जनेयाय ववद्महेवायर्ुत्रुाय धीमहह।
तन्द्नो हनमु त्प्रचोदयात॥्

ॐ दाशरथयेववद्महेसीतावल्लभाय धीमहह, तन्द्नो राम प्रचोदयात॥्

ॐ तत्र्रुुषाय ववद्महेमहादेवाय धीमहह
तन्द्नो रुरः प्रचोदयात॥्

ॐ कात्यायन्द्यैच ववद्महे। कन्द्यकुमायैधीमहह । तन्द्नो दगु ाूप्रचोदयत्॥

यानन कानन च र्ार्ानन जन्द्मान्द्तरकृतानन च ।
तानन तानन ववनश्यन्न्द्त प्रदक्षिणर्देर्दे॥

नमः सवूहहताथाूय जगदाधारहेतवे।
साष्ठटाङ्गोऽयंप्रणामस्तेप्रयत्नेन मया कृतः ॥
ॐ गजाननंभतप गणाधधसेववतंकवर्त्थजम्बफप लचारुभिणम।्
उमासतु ंशोकववनाशकारकं नमामम ववघ्नेश्वरर्ादर्ङ्कजम॥्

ॐ ज्ञानननामवर् चेतांमस देवी भगवती हह सा।

बलादाकृष्ठय मोहाय महामाया प्रयच्छनत॥१॥

ॐ वन्द्दे देव उमा-र्नत ंसरु-गरुुं वन्द्देजगत्कारणम ्
वन्द्देर्न्द्नग-भषपणंमगृ धरंवन्द्देर्शनप ांर्नतम ्।
वन्द्देसयप -ूशशांक-वन्ह्न-नयनंवन्द्देमकुुन्द्द-वप्रयम ्
वन्द्देभक्त-जनाश्रयंच वरदंवन्द्देमशवंशकं रम ्॥

ॐ शरणागतदीनातूर्ररत्राणर्रायणे।
सवूस्यानतूहरेदेवव नारायणण नमोऽस्तुते॥
ॐ अतमुलतबलधामंहेमशैलाभदेहं
दनजु वनकृशानुंज्ञानननामग्रगण्यम।्
सकलगणु ननधानंवानराणामधीशं
रघर्ु नतवप्रयभक्तंवातजातंनमामम।।

ॐनमो देव्यैमहादेव्यैमशवायैसततंनमः।
नमः प्रकृत्यैभरायैननयताः प्रणताः स्म ताम॥्

ॐराम रामेनत रामेनत,रमेरामेमनोरमे॥सहस्रनाम तत्तल्ुय,ंरामनाम वरानने॥

ॐसवाूबाधाप्रशमनंत्रलै ोक्यस्याणिलेशवरर। ्
एवमेव त्वया कायमू स्मद्वरैरववनाशनम॥्

मङ्गलंभगवान्न्द्वष्ठणुमङ्ू गल ं गरुडधवजः ।
मङ्गलंर्ण्ुडरीकािो मङ्गलायतनंहररः ॥

ॐसवूमङ््‌गलमंङ््‌गल्ये* मशवेसवाूथूसाधधके ।
शरण्येत्र्यम्बकेगौरर नारायणण नमोऽस्तुते॥

ॐ त्वमेव माता च वर्ता त्वमेव । त्वमेव बधं ुश्च सिा त्वमेव ।
त्वमेव ववद्या रववणंत्वमेव । त्वमेव सवंमम देवदेव ॥

ॐकरचरणकृतंवाक्कायजंकमूजंवा श्रवणनयनजंवा मानसंवार्राधं। ववहहतंववहहतंवा सवूमेतत्िमस्व जय
जय करुणाब्धेश्री महादेव शम्भो ॥

गतंर्ार्ंगतंदःुिंगतंदाररद्र्यमेव च ।
आगता सिु सम्र्वत्तः र्ण्ुयाच्च तव दशनू ात्॥
ॐ यदिरंर्दंभ्रष्ठटं मात्राहीनंच यद्भवेत।्
तत्सवंिम्यतांदेव प्रसीद र्रमेश्वर॥

ॐ कायेन वाचा मनसेंहरयैवाू।
बद्ुधयात्मना वा प्रकृनतस्वभावात्।
करोमम यद्यत्सकलंर्रस्मै।
नारायणायेनत समर्ूयामम ॥ ॥

ॐ यस्य स्मत्ृया च नामोक्त्या तर्ोयज्ञक्रक्रयाहदषु।
न्द्यनप ंसम्र्णप तू ांयानत सद्यो वन्द्देतमच्यतु म ्॥

ॐ अच्यतु ाय नमः ॐअच्यतु ाय नमः ।ॐअच्यतु ाय नमः ।

ॐ सवेभवन्द्तुसणुिनः सवेसन्द्तुननरामयाः । सवेभराणण र्श्यन्द्तुमा कन्श्चद्दःुिभाग्भवते ्॥

ॐ र्णप मू दः र्णप मूमदँर्णप ाूत्र्णप मू दुच्यते।
र्णप स्ू य र्णप मू ादाय र्णप मू ेवावमशष्ठयते।

ॐ शान्न्द्तः शान्न्द्तः शान्न्द्तः ॥

ॐ स्वन्स्त प्रजाभ्यः र्ररर्ालयन्द्ताम ्।
न्द्यायेन मागणे महींमहीशाम ्।
गो ब्राह्मणेभ्यः शभु मस्तुननत्यं।
लोकाः समस्ताः सणुिनो भवतं ु॥

© Shree Sadhana Mandir Atlanta 2022. All Rights Reserved.  

Kindly visit Events page for Upcoming Mandir Events.

X